BEREDSKAP OCH ARBETSSÄTT FÖR SNABBA FÖRÄNDRINGAR

Internationellt

Radiohjälpen finansierar projekt i svåra miljöer där människor har drabbats av konsekvenserna av krig, fattigdom och klimatförändringar. En viktig del av Radiohjälpens arbete är att i dialog med partnerorganisationer verka för att alla insamlade projektmedel används så bra och effektivt som möjligt och att se till att projekten når fram till de mest sårbara grupperna.

Givet de sammanhang som vi arbetar i betyder det att vi är bereda att ställa om – om det bedöms som nödvändigt för att våra partnerorganisationer och deras lokala partners kan fortsätta arbetet med att hjälpa människor på plats. Alla projekt som beviljas medel från Radiohjälpen kvalitetssäkras och utgår från en noggrann planering för att säkerställa effektivitet – men ibland händer där saker som inte kan planeras för eller det kan vara händelser som man har beredskap för men som påverkar arbetet på plats i så stor utsträckning att ändringar måste göras.

Ett sådant exempel finns i Sudan där en väpnad konflikt bröt ut i april med negativ påverkan för civilbefolkningen och även för det hjälparbete som redan pågick. Säkerheten för civilbefolkningen, hjälparbetare och frivilliga är centralt för att kunna stödja människor akut. Kort efter att konflikten hade börjat bedömde en av Radiohjälpens partnerorganisationer som nyligen hade beviljats projektmedel för ett projekt i landet, att de behövde flytta projektområdet till säkrare område dit många människor flydde.

I nära dialog med Radiohjälpen bestämdes det även att delvis ändra vissa aktiviteter så att de bättre överensstämde med behoven på plats under och efter konflikten. På engelska kallas detta förhållningssätt för ”adaptive management”. Det är av vikt för Radiohjälpen att ha beredskap och arbetssätt som tillåter snabba förändringar. Så säkerställs att pengarna kommer fram till de som behöver hjälp och stöd som mest.

Nationellt

Då bidrag söks och beviljas ganska lång tid innan aktiviteterna ska ske kan förändringar hinna inträffa. Anmälda deltagare eller ledare blir sjuka, mat och logikostnader ökar eller så kanske transportsättet måste planeras om på grund av deltagarnas funktionsnedsättningar.

Exempelvis lyckades en förening inte få tag på personer som kunde tillaga den specialkost som deltagarna behövde och blev därför tvungna att ställa in det planerade lägret. Föreningen beskriver också att det börjar bli allt svårare att hitta allergivänliga anläggningar då hundar tillåts i allt större utsträckning och därför inte längre är tillgängliga för målgruppen.

Ett annat exempel är en förening som fick uppfattningen att de hade bokat ett allergivänligt boende men som inte visade sig vara det. Föreningen har ändå bedömt att de ska kunna bo på anläggningen och löser tillagningen av mat i det icke sanerade köket genom att först sanera köket och sedan köra dit sin egen icke kontaminerade köksutrustning.

Kvalitetssäkring genom stickprov

Årligen genomför PwC en granskning av slutrapporter av tidigare beviljade nationella bidrag under 100 000 kr. Resultatet av granskningen som genomfördes 2023 medförde att tre föreningar fick göra återbetalningar då delar av underlagen för upptagna kostnader saknades eller inte kunde godkännas.

I syfte att inga utbetalda bidrag ska behöva krävas tillbaka på grund av utebliven eller felaktig rapportering betalar Radiohjälpen inte ut bidrag under 100 000 kronor innan slutrapporten har godkänts.